गृह तारण कर्ज (घर बांधणी / ओनरशीप प्लॉट (Flat) व शॉप खरेदी )

कर्ज मर्यादा  :-

व्हैलुव्हेशनच्या  ५०% ते ६० % पर्यंत

कर्जाची मुदत  :-

३ वर्ष ते १०  वर्षाकरिता 

व्याजदर :-

११%

माहिती  :-             

२ जमीनदार व त्यांची आवश्यक कागदपत्रे.

     

 

आवश्यक कागदपत्रे :  
  • अर्जदार व जमीनदार फोटो ( प्रत्येकी एक )
  • अर्जदार व जमीनदार राहण्याचा पुरावा ( रेशनकार्ड, लाईट बिल )
  • अर्जदार व जमीनदार फोटो पुरावा ( आधार कार्ड , मतदान कार्ड / पॅनकार्ड झेरॉक्स,) 
  • अर्जदार व जमीनदाराचे पगार दाखले 
  • अर्जदार व जमीनदार यांचे व्यवसाय असल्यास shopAct लायसन्स ३ वर्षाचे नफातोटा पत्रक, ताळेबंद पत्रक व आयटी रिटर्न 
  • अर्जदार व जमीनदाराचे बँक पासबुक झेरॉक्स
  • जागेचा ७ / १२  उतारा 
  • मा.वकिलाचे सर्च रिपोर्ट (श्री. उमेश मराठे वकील – फोन नं. ०२१७ – २३२९०७६ )
  • मा. इंजिनिअर यांचे व्हैलुव्हेशनच्या  रिपोर्ट (बिपीन स्वामी – मो.नं.-९४२२४४४४९९) व (श्री.मधुकर कोडम – मो.नं.-९४२२०६६५४२)
  • म्हाडाचे जागा असल्यास म्हाडाचे नाहरकत प्रमाणपत्र 
  • सोसायटी असल्यास प्लॉट अलौटमेंट पत्र, जागेवर कर्ज काढण्यास सोसायटीचे नाहरकत पत्र, सभासद दाखला.
  • बांधकाम परवाना, मंजूर नकाशा 
  • डेव्हलपमेंट अग्रीमेंट / डीड ऑफ डिक्लरेशन, अलौटमेंट पत्र, अडव्हान्स पावती 
  • साठेखताची दस्त 
  • इतर बँकेत कर्ज नसल्याबाबत नोड्यूज पत्र    
  • अडव्हान्स चेक्स

     कृपया नोंद : हे कर्ज फक्त सोलापूर शहर साठी उपलब्ध आहे.

  * नियम व अटी लागू .