मासिक ठेव योजना

ह्या योजने अंतर्गत गुंतवणूकदार आपली एक विशिष्ठ रक्कम एकदाच गुंतवू शकतो आणि प्रत्येक महिन्यात खालीलप्रमाणे लाभ मिळवू शकतात.

ह्या योजनेत खालीलप्रमाणे रक्कम गुंतवा आणि एका विशिष्ठ कालावधी नंतर खाली नमुद केल्याप्रमाणे नफा मिळवा:  

सर्वसामान्य ठेवीदारांसाठी .५ % व्याजदर जेष्ठ नागरिकांसाठी % व्याजदर 

क्र

गुंतवणूक
रक्कम

दरमहा व्याज  

१२ महिने

 

क्र

गुंतवणूक
रक्कम

दरमहा व्याज  

१२ महिने

रू१०,०००/-

रू.६२/-

रू.७४४/-

रू१०,०००/-

रू.६६/-

रू.७९२/-

रू२०,०००/-

रू.१२४/-

रू. १४८८/-

रू२०,०००/-

रू.१३२/-

रू.१५८४/-

रू३०,०००/-

रू.१८६/-

रू.२२३२/-

रू३०,०००/-

रू.१९९/-

रू.२३८८/-

रू५०,०००

रू.३११/-

रू.३७३२/-

रू५०,०००/-

रू.३३१/-

रू.३९७२/-

रू७५,०००/-

रू.४६६/-

रू.५५९२/-

रू७५,०००/-

रू.४९७/-

रू.५९६४/-

रू,००,०००/-

रू.६२१/-

रू७४५२/-

रू,००,०००/-

रू.६६२/-

रू. ७९४४/-