मुदत ठेव योजना 

मुदत ठेव   व्याजदर

  (द.सा.द.शे.)

३० दिवस ते ९० दिवस % 

९१ दिवस ते १८० दिवस  .५%

१८१ दिवस ते १ वर्षांचे आत %

१   वर्ष   ते पुढे  .%

विशेष सवलत :-  जेष्ठ नागरीक ०.५० % जादा व्याज