वित्तिय स्थिती –  दि.३१/०३/२०२० अखेर

विशेष माहिती

तपशील

संस्थेचे नाव

श्री चौडेश्र्वरी तोगटवीर क्षत्रिय नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित, सोलापूर.

नोंदणीकृत कार्यालय

९४/४१ जोडभावी  पेठ, कन्ना चौक, सोलापूर.

नोंदणीकृत क्रमांक

एस.यु.आर./एन.एस.यु.आर./ आर .एस.आर./(आर) ३११/८७ दि.११/१/१९८८

कार्यक्षेत्र

सोलापूर शहर परिसर

शाखा

  1. प्राधान कार्यालय
  2. विडी घरकुल हैद्राबाद रोड, सोलापूर
  3. अशोक चौक, सोलापूर
  4. होटगी रोड, सोलापूर
  5. शेळगी , सोलापूर
  6. निलम नगर, सोलापूर
  7. मल्लिकार्जुन नगर, सोलापूर
  8. दत्त नगर, सोलापूर

सभासद संख्या

४००९

भाग भांडवल

रु.२०४.०४ लांख

ठेवी

रु.९६१८.४८ लांख

कर्जे

तारणी कर्जे         रु. ६९१२.४०       कर्जाचे प्रमाण                  ९७.२३%

विनातारणी कर्जे   रु.  १९७.०९        विनातारणी कर्जाचे प्रमाण    २.७७%

एकूण कर्जे       रु. ७१०९.४९९                                           १००%

गुंतवणूक

रु.३९२१.५४ लांख

स्वनिधी

रु.९९४.४५ लांख

थकबाकीचे प्रमाण

शे. o.१३%

एन.पी.ए. प्रमाण

शे. o %

एकूण व्यवसाय

रु.१६७२७.९७ लांख

एकूण ठेवीदार संख्या

४२४३७

एकूण कर्जदार संख्या

१५७०७

निव्वळ नफा

रु.२१६.३१ लांख

लाभांश

मागील २३ वर्षापासून सतत १५ %

एकूण सेवक

व्यवस्थापक       –   १

उप व्यवस्थापक –   १

सि. ऑफिसर     –   ३

शाखाधिकारी     –   ८

क्लार्क               – २१

शिपाई               – १४

एकूण               – ४८

प्रति सेवक व्यवसाय

रु.३४८.५० लांख

प्रति सेवक नफा

रु. ४.५१ लांख

आस्थापना खर्च

०.९९ % ( खेळतेभांडवलाच्या )

व्यवस्थापन खर्च

१.९८ % ( खेळतेभांडवलाच्या )

सी.डी. रेषो

६७.३४ %

ऑडीट वर्ग

स्थापनेपासून सतत  “अ”

 

Choudeshwari pathpedhi

संपर्क

Copyright © 2019 Choudeshwari |Developed By advertdigitalmantra.com

Powered by advertdigitalmantra.com