वित्तिय स्थिती –  दि.३१/०३/२०२० अखेर

विशेष माहिती

तपशील

संस्थेचे नाव

श्री चौडेश्र्वरी तोगटवीर क्षत्रिय नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित, सोलापूर.

नोंदणीकृत कार्यालय

९४/४१ जोडभावी  पेठ, कन्ना चौक, सोलापूर.

नोंदणीकृत क्रमांक

एस.यु.आर./एन.एस.यु.आर./
आर
.एस.आर./(आर) ३११/८७ दि.११/१/१९८८

कार्यक्षेत्र

सोलापूर शहर परिसर

शाखा

 1. (१)    प्रधान
  कार्यालय

  (२)   विडी
  घरकुल हैद्राबाद रोड, सोलापूर

  (३)   अशोक
  चौक, सोलापूर

  (४)   होटगी
  रोड, सोलापूर

  (५)   शेळगी ,
  सोलापूर

  (६)   निलम
  नगर, सोलापूर

  (७)   मल्लिकार्जुन नगर,
  सोलापूर

  ()दत्त नगर, सोलापूर

सभासद संख्या

५९१

भाग भांडवल

रु.२४५.९९ लांख

ठेवी

रु.११५५१.९८ लांख

कर्जे

तारणी कर्जे         रु. ९३४१.५०       कर्जाचे
प्रमाण  
                ९८.६५%

विनातारणी कर्जे   रु.
 १२७.००  
      विनातारणी कर्जाचे प्रमाण    १.३५%

एकूण कर्जे       रु. ९४६८.५०                                             १००%

गुंतवणूक

रु.४१२८.९१ लांख

स्वनिधी

रु.१२३८.७५ लांख

थकबाकीचे प्रमाण

शे. o.३४%

एन.पी.ए. प्रमाण

शे. o %

एकूण व्यवसाय

रु .२१०२०.४८ लांख

एकूण ठेवीदार संख्या

४८१२१

एकूण कर्जदार संख्या

१८२९७

निव्वळ नफा

रु.२३१.२१ लांख

लाभांश

मागील २४ वर्षापासून सतत १५ %

एकूण सेवक

व्यवस्थापक       –   १

उप व्यवस्थापक –   १

सि. ऑफिसर     –   ३

शाखाधिकारी     –   ८

क्लार्क               – २3

शिपाई               – १४

एकूण               – ५0

प्रति सेवक व्यवसाय

रु.४२०.४१ लांख

प्रति सेवक नफा

रु. ४.६२ लांख

आस्थापना खर्च

०.९२ % ( खेळतेभांडवलाच्या )

व्यवस्थापन खर्च

.७३ % ( खेळतेभांडवलाच्या )

सी.डी. रेषो

७५.०६%

ऑडीट वर्ग

स्थापनेपासून सतत  “अ”

Choudeshwari pathpedhi

संपर्क

Copyright © 2019 Choudeshwari |Developed By advertdigitalmantra.com

Powered by advertdigitalmantra.com