वित्तिय स्थिती –  दि.३१/०३/२०१९ अखेर

विशेष

माहिती

संस्थेचे नाव

 श्री चौडेश्र्वरी तोगटवीर क्षत्रिय नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित, सोलापूर.

नोंदणीकृत कार्यालय

 ९४/४१ जोडभावी  पेठ, कन्ना चौक, सोलापूर.

नोंदणीकृत क्रमांक

 एस.यु.आर./एन.एस.यु.आर./ आर .एस.आर./(आर) ३११/८७ दि.११/१/१९८८

कार्यक्षेत्र

 सोलापूर शहर परिसर

शाखा

(१)  विडी घरकुल हैद्राबाद रोड, सोलापूर

(२)  अशोक चौक, सोलापूर

(३)  होटगी रोड, सोलापूर

(४)  शेळगी परिसर, सोलापूर

(५)  निलम नगर परिसर, सोलापूर

(६)  शाखा मल्लिकार्जुन नगर

(७) शाखा पद्रमशाली चौक

सभासद संख्या

३९३७

भाग भांडवल

 रु.१७२.६१लांख

ठेवी

 रु.७८५०.११ लांख

कर्जे

 तारणी कर्जे     रु. ५४६५.१९   कर्जाचे प्रमाण          ९७.३०%

 विनातारणी कर्जे रु.  १५१.३४  विनातारणी कर्जाचे प्रमाण  २.७०%

 एकूण कर्जे       रु. ४८८२.३९                       १००%

गुंतवणूक

 रु.३५५७.२७ लांख

स्वनिधी

 रु.८४९.९५ लांख

थकबाकीचे प्रमाण

 शे. o.१६%

एन.पी.ए. प्रमाण

 शे. o%

एकूण व्यवसाय

 रु.१३४६६.६४ लांख

एकूण ठेवीदार संख्या

३८५९६

एकूण कर्जदार संख्या

११७०९

निव्वळ नफा

 रु.२०५.११ लांख

लाभांश

मागील २२ वर्षापासून सतत १५ %

एकूण सेवक

 व्यवस्थापक  –  १

 सि. ऑफिसर –  ४  

 शाखाधिकारी  –  ६     

 क्लार्क       – २३ 

 शिपाई       – १६

 एकूण        – ५०   

प्रति सेवक व्यवसाय

 रु. २६९.३३ लांख

प्रति सेवक नफा

 रु. ४.१० लांख

आस्थापना खर्च

 १.०८ % ( खेळतेभांडवलाच्या )

व्यवस्थापन खर्च

 २.९० % ( खेळतेभांडवलाच्या )

सी.डी. रेषो

 ६९.३५ %

ऑडीट वर्ग

 स्थापनेपासून सतत  “अ”

Choudeshwari pathpedhi

संपर्क

Copyright © 2019 Choudeshwari |Developed By advertdigitalmantra.com

Powered by advertdigitalmantra.com