रिकरिंग ठेव ( आवर्तक ठेव )    व्याजदर

१ वर्ष ते पुढे                ८.५ %

सेव्हिंग्ज ठेव                ४ %

संक्षेप ठेव                  ४.५ % ते ६ %

दामदुप्पट ठेव              ९९ महिने

 

लक्षाधिश रिकरिंग ठेव योजना

दरमहा रु.३८२०/- भरा २४ महिने नंतर मिळावा  रु.१००१९६/-

दरमहा रु.२४४०/- भरा ३६ महिने नंतर मिळावा  रु.१००२७०/-

दरमहा रु.१७५०/- भरा ४८ महिने नंतर मिळावा   रु.१००२१२/-

दरमहा रु.१३४०/- भरा ६० महिने नंतर मिळावा  रु.१००३०२/-

दरमहा रु.१०७०/- भरा ७२ महिने नंतर मिळावा  रु.१००५६२/-

दरमहा रु.५४०/-  भरा ७२ महिने नंतर मिळावा  रु.५०७५१/-