मुदत ठेव                           व्याजदर

३० दिवस ते ९० दिवस         ६ %                            

९१ दिवस ते १८० दिवस           ६.५ %

१८१ दिवस ते १ वर्षांचे आत     ७ %

   वर्ष   ते पुढे             ८.५%

विशेष सवलत    :  जेष्ठ नागरिकांसाठी ०.५ जादा व्याज